دومیدانی.سرعت.استقامت
+ نوشته شده در  پنجشنبه نوزدهم تیر 1393ساعت 15:20  توسط مهشید - حنانه | 


دوهاى امدادى به دو دسته تقسیم مى‌شوند:
۱. دوهائى که در آنها تعویض چوب امدادى به‌صورت غیردیدارى انجام مى‌شود. معمولاً این تکنیک تعویض یا مبادله چوب امدادى در رشتهٔ ۱۰۰ × ۴ متر مورد استفاده قرار مى‌گیرد.


۲. دوهائى که در آنها تعویض چوب امدادى به‌صورت دیدارى انجام مى‌شود. معمولاً این تکنیک تعویض یا مبادله چوب امدادى در رشته ۴۰۰ ×۴ متر به‌کار مى‌رود.
ویژگى‌هاى تکنیکى دوهاى امدادى تعویض غیردیدارى


تکنیک مبادله یا تعویض غیردیدارى به سه مرحله تقسیم مى‌شود: آمادگی، شتاب‌گیرى و تعویض
ـ در مرحله آمادگى دوندهٔ آورنده چوب امدادى با نگهدارى حداکثر سرعت خود را براى مبادله چوب امدادى با دوندهٔ گیرنده آماده مى‌کند و دوندهٔ گیرندهٔ چوب امدادی، در آن مرحله، وضعیّت شروع به‌خود مى‌گیرد.
ـ در مرحلهٔ شتاب‌گیرى دو دوندهٔ آورنده و گیرندهٔ چوب امدادى باید سرعت‌هاى خود را طورى تنظیم کنند که بتوانند مبادله را در منطقهٔ مجاز بدون از دست دادن سرعتِ حداکثر انجام دهند.
ـ در مرحلهٔ تعویض، چوب امدادى باید با استفاده از تکنیک ویژه در کوتاه‌ترین زمان ممکن مبادله شود.
تکنیک غیر دیداری تعویض چوب دردوهای امدادی
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مبادله متناوب
- تعویض غیردیداری ویژگی‌های تکنیکی اندازه‌گیری و علامت‌ها
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مرحلهٔ آمادگی
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مرحله شتاب‌گیری
- ویژگی‌های تکنیکی تعویض غیردیداری مرحلهٔ تعویض
ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مبادله متناوب

به حداکثر رساندن سرعت چوب (امدادی) در طول ۴۰۰ متر با استفاده از کوتاه‌ترین مسافت‌هاى دویده‌شده.
ـ اولین دونده چوب امدادى را با دست راست حمل مى‌کند و از طرف داخلى پیست به دومین دونده نزدیک مى‌شود. (تعویض داخلى).
ـ دومین دونده چوب امدادى را با دست چپ دریافت مى‌کند و از طرف خارجى پیست به سومین دونده نزدیک مى‌شود. (تعویض خارجى).
ـ سومین دونده چوب امدادى را با دست راست دریافت مى‌کند و از طرف داخلى پیست به چهارمین دونده نزدیک مى‌شود. (تعویض داخلى)
ـ چهارمین دونده چوب امدادى را با دست چپ دریافت مى‌کند. بسیارى از دونده‌هاى چهارم چوب امدادى را پس از گرفتن با دست چپ به دست راست داده، با سرعت خود را به خط پایان مى‌رسانند. (تصویر بالا)

تعویض غیردیدارى ویژگى‌هاى تکنیکى اندازه‌گیرى و علامت‌ها
تعویض چوب امدادى مطابق با قوانین
ـ چوب امدادى مى‌باید در منطقه مجاز ۲۰ متریِ تعویض، مبادله شود.
ـ دوندهٔ گیرنده چوب امدادى در منطقه ۱۰ مترى شتاب‌گیرى منتظر مى‌شود.
ـ یک علامت روى زمین در جلوى منطقه شتاب‌گیرى گذاشته مى‌شود تا نشان دهد که چه موقع دونده گیرنده باید شروع به شتاب‌گیرى نماید.
تکنیک غیر دیداری تعویض چوب دردوهای امدادی(۲)

ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحلهٔ آمادگى
دوندهٔ آورنده: رسیدن به حداکثر سرعت
دوندهٔ گیرنده: ایستادن در وضعیت شروع
دوندهٔ آورنده چوب امدادى با حداکثر سرعت نزدیک مى‌شود.
دوندهٔ گیرنده چوب امدادى وضعیّت شروع به‌خود گرفته.
به علامتِ گذاشته روى زمین نگاه مى‌کند. در وضعیّت شروع دونده روى سینهٔ پاها ایستاده به‌طورى که زانو خم و بدن متمایل به جلو باشد.
علامت در کنار خط جائى که دوندهٔ آورنده چوب امدادى نزدیک مى‌شود قرار مى‌گیرد.

ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحله شتاب‌گیرى
دوندهٔ آورنده: نگهدارى حداکثر سرعت و دادن علامت به موقع براى تعویض چوب
دوندهٔ گیرنده: استفاده از الگوى شتاب‌گیرى ثابت و حساب‌شده
ـ شتاب‌گیرى و افزایش سرعت گیرندهٔ چوب امدادى باید ثابت و حساب‌شده باشد.
ـ وقتى‌که دونده‌ها به منطقهٔ تعویض چوب نزدیک مى‌شوند، دوندهٔ آورنده چوب امدادى با یک علامت شفاهى که قبلاً تعیین‌شده است دونده گیرنده را براى گرفتن چوب امدادى آگاه مى‌کند.
ـ وقتى‌که دونده گیرنده دست خود را به عقب مى‌کشد و دوندهٔ آورنده چوب امدادى را به‌دست نفر گیرنده (برحسب نوع تکنیک تعویض چوب) مى‌رساند.

ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض غیردیدارى مرحلهٔ تعویض
رد کردن مطمئن و سریع چوب امدادى
ـ دوندهٔ آورنده بر دست دوندهٔ گیرنده، تمرکز مى‌کند.
ـ دوندهٔ آورنده، چوب امدادى را در دست دوندهٔ گیرنده قرار مى‌دهد.
ـ دوندهٔ گیرنده چوب را به محضِ تماس آن با دست مى‌گیرد.
ـ هر دو دونده باید در کنار خط خود در خلال تعویض چوب بایستند.
ـ دوندهٔ آورنده مى‌باید در درون خط خود تا زمانى‌که کلیه تعویض‌ها انجام شود قرار بگیرد.
تکنیک دیدارى تعویض چوب در دوهاى امدادى (۴۰۰ × ۴ متر)

ویژگى‌هاى تکنیکى تعویض دیدارى
تعویض کردن چوب امدادى با اطمینان کامل
ـ دوندهٔ گیرندهٔ چوب امدادى از طرف داخلى پیست به‌طرف دونده آورنده برمى‌گردد و دست خود را براى دریافت چوب به‌طرف عقب دراز مى‌کند.
ـ دوندهٔ گیرنده سرعت خود را با سرعت دوندهٔ آورنده چوب امدادى تنظیم مى‌کند.
ـ دوندهٔ آورنده چوب امدادى را به‌طور عمودى در دست راست کشیده شدهٔ خود نگه داشته، آن را رد مى‌کند.
ـ دوندهٔ گیرنده چوب امدادى را با دست چپ گرفته، بلافاصله آن را به‌ دست راست منتقل مى‌کند.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 20:32  توسط مهشید - حنانه | مواد دو و میـــدانـــی

برای آقایان ۲۴ رشته در سطح جهان و برای خانم ها ۲۳ رشته مسابقات دو و میدانی برگزار می شود.

۱- دوهای سرعت : ۱۰۰ متر ، ۲۰۰ متر، ۴۰۰ متر که مشترک برای خانم ها و آقایان می باشد .

۲- نیمه استقامت : ۸۰۰متر و ۱۵۰۰متر

۳- استقامت : ۵۰۰۰ متر و ۱۰۰۰۰متر

۴- دوهای با مانع : ۱۱۰متر آقایان ، ۱۰۰متر برای خانم ها ، ۴۰۰متر ، ۳۰۰۰ متر با مانع که فقط مختص آقایان است و ۳۰۰۰ متر با مانع برای خانم ها وجود ندارد .

۵- دوهای امدادی : ۱۰۰ ×۴ متر و ۴۰۰ ×۴ متر امدادی

۶- پرش ها : پرش طول ، پرش ارتفاع ، پرش سه گام ، پرش با نیــزه

۷- پرتاب ها : وزنه ، دیسک ، نیزه ، چکش

۸- پیاده روی: برای آقایان ۲۰کیلومتر ، ۵۰ کیلومتر و برای خانم ها ۱۰کیلومتر

۹- دهگانه برای آقایان :

هفتگانه زنانه هفتگانه آقایان

روز اول: روز اول :

۱- ۱۰۰ متر با مانع ۱- ۱۰۰متر

۲- پرش ارتفاع ۲- پرش طول

۳- پرتاب وزنه ۳- پرتاب وزنه

۴- ۲۰۰متر ۴- پرش ارتفاع

۵- دو ۴۰۰مترروز دوم : روز دوم:

۱- پرش طول ۱- ۱۱۰ متر

۲- پرتاب نیزه ۲- پرتاب دیسک

۳- ۸۰۰متر ۳- پرش با نیزه

۴- پرتاب نیزه

۵- دوی ۱۵۰۰متر

– رشته های ورزشی دهگانه از سال ۱۹۱۲ به بازی های المپیک افزوده شد.

۱۰- دوی ماراتن : ۴۲۱۹۵ متر و نیمه ماراتن ۲۱۱۰۰متر

– پیســت : یک دور کامل ۴۰۰متر که دارای ۶ تا۸ باند و فاصله آنها ۲۱/۱ یا ۲۲/۱ می باشد.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 19:46  توسط مهشید - حنانه | 

تاریخچه و قوانین دو و میدانی


ورزش های دو و میـدانی مدرن امروزی ، منشأ اولیه از زمان گذشته بسیار دور می باشند ولی امروزه این ورزش ها در اثر تغییر و تحولات زیادی در آنها ایجاد شده و به صورت امروزی در آمده است . به طور کلی از مسابقات دوران یــونانباستان تجارب زیادی به دست می آید و سوابق تاریــــخ بسیاری از ورزش های مــدرن از آن به دست می آید و پایه گذاری بازی های المپیک به ما نشان می دهد که دکوردهایی در سال ۷۷۶ سال قبل از میــلاد مسیح به دست آمده است . اولین دوره مسابقات دو و میدانی د ۴۵۳ سال قبل از میلاد مسیح برگزار شد و در آن زمان پیست های دو و میدانی یه شکل خط مستقیم و یا به شکل نعل C اسبی برگزار می شد و در برخی از مسابقات دو و میدانی طول استادیوم تا ۱۹۲ متر در خط مستقیم اجرا می شد . در مسابقات دو های سرعت ، از بلوک های استارت سنگی و شیار دار که در استادیوم به طور ثابت ساخته شده بود شروع می شد و دوندگان بدون پوشش مناسب برای پاها ، روی زمین سفت و سخت می دویدند . درآن زمان استارت به شکل های مختلف بوده است . به عنوان مثال اراد روی پنجه پا ایـستاده و سپس استارت و افراد شروع به حرکت می کردند . اما در قرن نوزدهم میلادی این استارت ، در دوهای سرعت به حالت نشسته تغییر کرد که اولین بار توسط آقای مایک مورفی که استاد دانشگاه لندن بود ابداع گردید و بعداً توسط دونده ای از انگلیس به نام شریل به اجرا در آمد

ورزش دو و میدانی در ایران توسط آقای رحمت ا… ایزد پناه بنیان گذاری شده و این فرد باعث احیای ورزش در ایران شده است . علامت اختصاری فــدراسیون بین المللی I.A.A.Fمی باشد . تعداد کشورهای عضو در جهان ۲۱۰کشور می باشد . تا قبل از قرن نوزدهم مسابقات دو و میدانی برای زنان پیش رفت کندی داشته است و در قرن بیستم به طور واقعی مسابقات زمان مطرح گردید و اولین مسابقه بین المللی بانوان در سال ۱۹۲۱برگزار شده و از سال ۱۹۲۸مسابقات دو و میدانی در المپیک برگزار شد.

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 19:42  توسط مهشید - حنانه | 
سلام دوستان عزیز

 

 

ورود شما را به وبلاگ شخصی خود تبریک می گوییم.ما دو تا دوست هستیم

حنانه و مهشید رشته ورزشی ما دو

سرعت است قصد داریم مطالب مفیدی از این رشته ورزشی تهیه و برای شما به نمایش بگذاریم

منتظر نظرات ارزشمند شما دوستان عزیز هستیم .

 

با تشکر       مهشید و حنانه

 

 

+ نوشته شده در  شنبه چهاردهم تیر 1393ساعت 14:2  توسط مهشید - حنانه | 
 
صفحه نخست
پست الکترونیک
آرشیو
عناوین مطالب وبلاگ
درباره وبلاگ

نوشته های پیشین
تیر 1393
 

 RSS

POWERED BY
BLOGFA.COM